zookeeper-非常重要的zab协议

zab协议的全称是ZooKeeper Atomic Broadcast即zookeeper“原子”“广播”协议。它规定了两种模式:崩溃恢复和消息广播 【详细】

zookeeper  zab协议  大数据  2018-09-30

zookeeper-非常重要的zab协议