SonicWall推出Capture云平台,将虚拟功能及端点安全引入其广泛的网络安全产品组合

保护着全球超过100万个网络、值得信赖的安全合作伙伴SonicWall公司推出SonicWall Capture云平台,该平台将安全、管理、分析和实时威胁情报紧密集成在整个公司的网络、电子邮件、移动和云安全产品组合中。S...【详细】

SonicWall  云安全  云安全平台  网络安全  2018-05-16

SonicWall推出Capture云平台,将虚拟功能及端点安全引入其广泛的网络安全产品组合